Aktualno¶ci Klub FIKA.pl
Ulice dla Kobiet!Olsztynianki na ulice!
Akcja na 100lecie uzyskania praw wyborczych przez Kobiety  
czytaj wię™cej >> 2018-03-08

Zaproszenie wolontariuszy/ek do projektu "Rodzina bli?ej siebie"
Fundacja ,,Inicjatywa Kobiet Aktywnych’’ oraz Zwi?zek Stowarzysze? ,,Razem’’ w Olsztynie zaprasza do projektu ,,Rodzina bli?ej siebie’’ wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko- Mazurskiego na lata 2014-2020          
czytaj wię™cej >> 2017-10-02

Zapraszamy do projektu "Rodzina bli?ej siebie"


Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” zaprasza do projektu „Rodzina bli?ej siebie" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko – Mazurskiego na lata 2014-2020

czytaj wię™cej >> 2017-10-01

doroczne Forum Organizacji Pozarz?dowych Miasta Olsztyna

czytaj wię™cej >> 2015-11-20

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Wzgl?du na P?e?
 Fundacja FIKA zaprasza na porady prawne w ?rody i pi?tki w godzinach 11.00 - 14.00


czytaj wię™cej >> 2015-11-16

"ZAWÓD TRENER - Czy to dla mnie?"
Interesuje Ci? praca trenera, ale nie wiesz z czym wi??e si? ten zawód, chcesz inwestowa? w rozwój osobisty i zdobywa? kwalifikacje trenerskie, ale nie wiesz jak? szko?? wybra? - to szkolenie jest w?a?nie dla Ciebie!
czytaj wię™cej >> 2015-09-21

Groszki zapraszaj?
 Masz malutkie dziecko i szukasz opieki dla niego? Jest w Olsztynie - na Jarotach - ?wietny punkt, taki mini-??obik. Nazywa si? GROSZKI opieka dzienna. Maj? fanpejd? na fb @Groszki Olsztyn Opieka Dzienna. Kameralnie i bezpiecznie, miejsce godne polecenia :-)
czytaj wię™cej >> 2015-11-26

Prace nad ustaw? o nieodp?atnej pomocy prawnej - wzór listu do parlamentarzystów
W Sejmie trwaj? prace nad ustaw? o nieodp?atnej pomocy prawnej, informacji prawnej i edukacji prawnej spo?ecze?stwa. 13 maja odby?o si? pierwsze czytanie ustawy, a wszystkie kluby parlamentarne j? popar?y. Najbli?sze posiedzenie Sejmu planowane jest ju? na 26-27 maja. Jako organizacje mo?emy jeszcze stara? si? wp?yn?? na decyzje Sejmu na drodze apelowania do pos?ów ze swoich regionów. Fundacja Akademia Iuris przygotowa?a, w imieniu Platformy Wspó?pracy Organizacji Poradniczych, wzór listu, który mog? Pa?stwo wykorzysta?.
Zobacz wi?cej

czytaj wię™cej >> 2015-05-19

Zosta? wolontariuszk?/wolontariuszem Kongresu Kobiet!

Kongres Kobiet to nie tylko doroczne ?wi?to kobiet – wielki dwudniowy zjazd, w którym uczestnicz? kobiety (ale i m??czy?ni, coraz wi?cej m??czyzn!) z ca?ej Polski. Organizacja Kongresu, realizowanie jego misji i postulatów, w skrócie sprowadzaj?cych si? do dzia?a? na rzecz wyrównywania statusu kobiet i m??czyzn, trwa przez ca?y rok. Realizowanych jest mnóstwo ró?nego rodzaju projektów i inicjatyw na rzecz równo?ci. W zwi?zku z tym niezwykle istotne jest wsparcie wolontariuszek i wolontariuszy.

czytaj wię™cej >> 2015-05-19

Biuro Kongresu Kobiet - Szkolenie dla polityczek

ODHiR i Kongres Kobiet w dniach 5-7 czerwca 2015 r. w Warszawie organizuj? szkolenie dla kandydatek w wyborach parlamentarnych. Program szkolenia znajduje si? w za??czniku, udzia? i noclegi s? bezp?atne. Szkolenie jest przeznaczone dla kobiet z ró?nych opcji politycznych, które b?d? startt​owa?. By wzi?? w nim udzia?, trzeba wype?ni? formularz ​w Formularzach Google do 19 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zobacz wi?cej

czytaj wię™cej >> 2015-05-18

Zaproszenie na spotkanie dotycz?ce prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci prac legislacyjnych dotycz?cych kwestii ?ci?galno?ci nale?no?ci alimentacyjnych

Pe?nomocnik Ministra Sprawiedliwo?ci ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska zaprasza na spotkanie dotycz?ce prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci prac legislacyjnych dotycz?cych kwestii ?ci?galno?ci nale?no?ci alimentacyjnych. Spotkanie odb?dzie si? w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwo?ci (Al. Ujazdowskie 11, s. 63).

czytaj wię™cej >> 2015-05-18

Wyk?ad (Nie)równo?? p?ci w prawie
W sobot? 16 maja o godz. 12.50 w Wy?szej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP, przy ul. Jagiello?skiej 59 w sali nr 15 odb?dzie si?  wyk?ad dr Adriany Bartnik, który b?dzie dotyczy? gender w prawie. 
czytaj wię™cej >> 2015-05-05

O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówi± o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka