Statut

 

STATUT FUNDACJI "INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH"

  § 1.

 Fundacja nosi nazwę " INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH " i jest osobą prawną.

Fundatorami są:

Alina Mańkut, Ewa Dargiewicz , Joanna Włoch, Jolanta Kłoczewska, Katarzyna Roszak, Krystyna Kościelska, Krystyna Plocek,
Marzena Swyd, Monika Falej, Zuzanna Gurbisz

§ 2

Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.

Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie.

Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

Fundacja może posiadać placówki za granicą.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiednika jej nazwy w innych obcych językach oraz skrótu " FIKA".

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6

Celem Fundacji jest:

organizowanie, finansowanie i wspieranie działań na rzecz demokratyzacji życia społecznego w Polsce,
budowanie społeczeństwa obywatelskiego respektującego równe traktowanie wszystkich obywateli bez względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie społeczne, status społeczny i materialny, upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych szans/praw kobiet i mężczyzn oraz umożliwianie samorealizacji w życiu społecznym, politycznym, zawodowym, gospodarczym i w rodzinnym.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele przez organizowanie, prowadzenie i finansowanie bądź współfinansowanie:

1. inicjatyw i programów, w tym programów badawczych w dziedzinach naukowych, edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, sportowych, społecznych, gospodarczych, ochrony środowiska i ochrony zdrowia i życia;

2. działań na rzecz aktywizacji zawodowej;

3. opieki rehabilitacyjnej i paliatywnej dla osób nie mogących sprawnie funkcjonować w społeczeństwie;

4. seminariów, spotkań, szkoleń, kursów, prelekcji, konferencji, sympozjów, paneli naukowych i odczytów podnoszących świadomość społeczną w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego i równego statusu kobiet i mężczyzn;

5. wymiany młodzieży z kraju i zagranicy celem integracji tych środowisk, nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wymiany kulturalnej;

6. zjazdów, obozów i spotkań integracyjnych organizacji i środowisk kobiecych z Polski i z zagranicy;

7. festiwali i imprez artystycznych promujących naukę, oświatę, kulturę i sport;

8. kampanii informacyjnych na rzecz demokratyzacji życia społecznego i politycznego oraz równego statusu kobiet i mężczyzn;

9. planowania i świadomego rodzicielstwa;

10. tworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów, studentów oraz pracowników wyróżniających się w swoim zawodzie;

11. wspieranie i udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i mobingu w pracy;

12. propagowanie i ochronę kultury mniejszości narodowych;

13. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji;

14. upowszechniania idei integracji europejskiej.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 11

Fundacja nie może:

udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

przekazywać swego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji;

Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

Dochodów ze zbiórek, loterii i imprez publicznych i zagranicznych;

Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

Dywidend i zysków z akcji i udziałów;

§ 14

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku i to tylko wówczas, gdy darowizna przewyższa dług.

§ 16

Organami Fundacji są:

Zgromadzenie Fundatorów

Zarząd Fundacji

§ 17

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i całego Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania przez Zarząd zobowiązań w kwotach określonych odrębnymi uchwałami Zgromadzenia Fundatorów.

4. Zawieszanie w wykonywaniu funkcji Prezesa i Członków Zarządu.

5. Wyznaczanie osoby fizycznej lub prawnej przejmującej obowiązki zawieszonego Prezesa Zarządu.

6. Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.

7. Podejmowanie uchwał o rozdziale środków zgodnie z celami Fundacji.

8. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia z inną fundacją.

10. Podejmowanie uchwał w sprawie zakupu lub zbycia nieruchomości.

11. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansów i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

12. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji

13. Nadzór nad działalnością Fundacji

§ 18

Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów zwołuje się co najmniej dwa razy w roku, w odstępach półrocznych.

Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Fundatorów na pisemny wniosek choćby jednego z nich, w terminie 1 /jednego/ miesiąca od daty złożenia wniosku.

W przypadku obecności wszystkich Fundatorów możliwe jest odbycie w każdym czasie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Fundatorów bez zachowania podanych wyżej wymogów i podejmowanie uchwał.

Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Fundatorów w terminie określonym w pkt. 1 Zgromadzenie to może zwołać każdy z Fundatorów.

Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia określonego w pkt. 3 prawo zwołania takiego Zgromadzenia przysługuje każdemu z Fundatorów.

§ 19

Zgromadzenie Fundatorów wybiera spośród Fundatorów Przewodniczącego Zgromadzenia, wybór następuje na okres 1 /jednego/ roku.

§ 20

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności 7 Fundatorów.

§ 21

Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

Zarząd powoływany jest na czas jednego roku przez Zgromadzenie Fundatorów i może być wybierany na kolejne kadencje.

§ 22

Fundator może być powołany na Prezesa lub członka Zarządu.

Nie może być powołany na członka Zarządu Fundator pełniący funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów w okresie pełnienia tej funkcji.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.

Zarząd w szczególności:

Reprezentuje Fundację na zewnątrz,

Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

Dokonuje rozdziału środków zgodnie z celami Fundacji,

Tworzy i znosi zakłady fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

Powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

Zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z osobami zatrudnianymi przez Fundację.

§ 24

Zarząd może powołać, jako ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z ludzi skupionych wokół idei Fundacji.

§ 25

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 26

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać każdy z członków Zarządu.

§ 27

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie są z tego tytułu wynagradzani.

Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją.

§ 28

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 29

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 30

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 31

Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 33

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka