Misja i cele

 

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych jest kobiecą organizacją pozarządową typu non-profit.

 

Nasza misja to wpieranie demokratyzacji życia społecznego w Polsce, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz  wszechstronnej edukacji kobiet, promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym, gospodarczym i w rodzinnym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia.

 

Celem Fundacji jest:

 • organizowanie, finansowanie i wspieranie działań na rzecz demokratyzacji życia społecznego w Polsce,
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego respektującego równe traktowanie wszystkich obywateli bez względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie społeczne, status społeczny i materialny,
 • upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych szans/praw kobiet i mężczyzn oraz umożliwianie samorealizacji w życiu społecznym, politycznym, zawodowym, gospodarczym i w rodzinnym.

Fundacja realizuje swoje cele przez organizowanie, prowadzenie i finansowanie bądź współfinansowanie:

 • inicjatyw i programów w tym programów badawczych w dziedzinach naukowych, edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, sportowych, społecznych, gospodarczych, ochrony środowiska i ochrony zdrowia i życia;
 • działań na rzecz aktywizacji zawodowej;
 • opieki rehabilitacyjnej i paliatywnej dla osób nie mogących sprawnie funkcjonować w społeczeństwie;
 • seminariów, spotkań, szkoleń, kursów, prelekcji, konferencji sympozjów, paneli naukowych i odczytów podnoszących świadomość społeczną w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego i równego statusu kobiet i mężczyzn;
 • wymiany młodzieży z kraju i zagranicy celem integracji tych środowisk, nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wymiany kulturalnej;
 • zjazdów, obozów i spotkań integracyjnych organizacji i środowisk kobiecych z Polski i z zagranicy;
 • festiwali i imprez artystycznych promujących naukę, oświatę, kulturę i sport;
 • kampanii informacyjnych na rzecz demokratyzacji życia społecznego i politycznego oraz równego statusu kobiet i mężczyzn;
 • planowania i świadomego rodzicielstwa;
 • tworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów, studentów oraz pracowników wyróżniających się w swoim zawodzie;
 • wspieranie i udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i mobingu w pracy;
 • propagowanie i ochronę kultury mniejszości narodowych;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji;
 • upowszechniania idei integracji europejskiej.
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka